portfolio

Built with Berta.me

 1. TITĀNA BALTS
  80 x 80 cm
  audekls, eļļa
  2020

  CINKA BALTS
  80 x 80 cm
  audekls, eļļa
  2020

  SPULDZES MELNS
  80 x 80 cm
  audekls, eļļa
  2020

  KAULA MELNS
  80 x 80 cm
  audekls, eļļa
  2020


  KARALISKI ZILS
  80 x 80 cm
  audekls, eļļa
  2020

  ĶĒNIŅU ZILS
  80 x 80 cm
  audekls, eļļa
  2020

  ĪSTI ZILS
  80 x 80 cm
  audekls, eļļa
  2020

  DEDZINĀTĀ SJĒNAS ZEME
  3 x 2 m
  audekls, eļļa
  2020

  ZAĻĀ ZEME
  1,5 x 2 m
  audekls, eļļa
  2020  Izstādes teksta autore Elma Eiženija Pētersone:
  Tas, ko šobrīd redz jūsu acis, ir nekas vairāk kā ar krāsu noklāts audekls un tās nosaukums uzrakstīts atdarinot datorraksta Arial fontu.  

  Pats mākslinieks apgalvo, ka katra krāsa ir atšķirīga. Bet vai mēs, cilvēki, kas nespēj atšķirt pigmentu nianses, varam šīs dažādības saskatīt? Vai mums atliek teikt jā, tam ko nespējam pārbaudīt? INTERPRETĀCIJAS “TELPA” ir plaša. Un nekas no tajā secinātā nebūs aplams. Personīgi radīta taisnība. 

  Rietumu mākslas vēsturē vizualizēta teksta un attēla konflikta piemēru ir daudz. Biežāk sastopami konceptuālistu un sirreālistu darbos. Andra gleznas ir kaut kur starp šo “bijušo” un mūsdienās aktuālo attēla spēju manipulēt ar cilvēku uztveri. Tas, ko redzat, arī var nebūt tas par ko izliekas. 

  Reiz kāds uzvarēts romiešu karaspēks atkāpjoties, auglīgākās teritorijas daļas apbēra ar sāli, lai palicējus gaidītu neraža. Karaliskās ģimenēs ādas bālums bija prestiža apliecinājums. Gleznojot viņu ķermeni, daži gleznotāji neslēpa zem ādas redzamās vēnas, kurās plūda zilās asinis. Kauli spēj oksidēties līdz kļūst melni. Meli vai taisnība? Būtiskāks ir tas, kam dienas beigās esat noticējis jūs. 

  mākslinieku apvienības 4K izstādei 45,5m²
  Cēsu Alus brūzī
  06.08.-06.09.2020.  TITANIUM WHITE
  80 x 80 cm
  canvas, oil
  2020

  ZINC WHITE
  80 x 80 cm
  canvas, oil
  2020

  LAMP BLACK
  80 x 80 cm
  canvas, oil
  2020

  IVORY BLACK
  80 x 80 cm
  canvas, oil
  2020

  ROYAL BLUE
  80 x 80 cm
  canvas, oil
  2020

  KÖNIGSBLAU
  80 x 80 cm
  canvas, oil
  2020

  AZUL REAL
  80 x 80 cm
  canvas, oil
  2020

  BURNT SIENNA
  3 x 2 m
  canvas, oil
  2020

  GREEN EARTH
  1.5 x 2 m
  canvas, oil
  2020


  Author of the texts of exhibition Elma Eiženija Pētersone:
  What your eyes see right now is nothing more than a colour-covered canvas and its name written on it imitating the Arial font. 

  The artist himself claims that each colour is different. But can we, people who can not tell the details of pigments, see this diversity? Do we have to say yes, what can not be verified? THE "SPACE" FOR INTERPRETATION is wide. Made conclusions will create personal truth.

  There are many examples of visualized text-and-image conflict in the history of Western art. More often in the works of conceptualists and surrealists. Paintings by Andris are somewhere between the "past" activities and today's picture ability to manipulate with human perception. What you see may not be what it pretends to be. At the forefront of this work are questions of contemplation of the truth.

  Once a defeated Roman army sprinkled with salt the most fertile parts of the area so that the stayers may have barren land. In royal families, pale skin was a testament to prestige. While painting their bodies, some painters did not hide the veins under the skin in which the blue blood flowed. The bones are able to oxidize until they turn black. Lies or true? More important is what you believed at the end of the day.  for artist groups 4K painting exhibition 45,5m² 
  Cēsis Beer Brewery
  06.08.-06.09.2020.